Privatlivspolitik

Her kan du læse, hvordan Gartneriet Kjærsgaardsminde ApS håndterer personoplysninger.

 

Dataansvarlig

Gartneriet Kjærsgaardsminde ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig som registreret. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)

 

Vores kontaktoplysninger er

Navn: Karna Lykke Rasmussen
Adresse: Odensevej 53, 5800 Nyborg
CVR-nr.: 27929141
Telefon: 65361771
Mail: mk@kjaergaardsminde.dk

 

Redegørelse over hvilke oplysninger vi indsamler, formålet med indsamlingen og retsgrundlaget for behandlingen

Når du er kunde hos Gartneriet Kjærgårdsminde ApS

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • NR.
  • Mailadresse

Formålet med indsamlingen

Levering af bestilte produkter, så vi kan overholde vores aftale med dig, fremsendelse af tilbud, samt administration af dine rettigheder til at returnere, reklamere og overholdelse af krav til bogføring og regnskab.

Retsgrundlag for behandling

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om at levere en vare til dig, samt for at overholde vores retlige forpligtelse der påhviler os som dataansvarlig i EU’s Databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra b og c.

Modtagere af oplysninger

Gartneriet Kjærsgaardsminde ApS

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum

efter 5 år i henhold til bogføringsloven.

 

Dine rettigheder

Som registreret fysisk person, har du nogle rettigheder, som Gartneriet Kjærsgaardsminde ApS naturligvis forholder sig til, se herunder:

 

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer.

 

Ret til at få urigtige oplysninger rettet

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

(oplysningerne skal senest være rettet 1 måned efter modtagelse af anmodningen)

 

Ret til sletning

Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, uden hindring.

 

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på side 1. Ønsker du at trække et samtykke tilbage som er afgivet til nyhedsbrev, kan du altid afmelde dig i nyhedsbrevet.

 

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.

 

Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk